Liigu sisu juurde

Tööõigus 2023-2024, muudatused ja uued kohtulahendid

Veebiseminar

26. oktoober 2023

Millised muudatused on tööõiguses toimunud ja millised on tulemas, millised on probleemid ja lahendused, mis on kindlasti oluline teada ja mida uut on ilmnenud kohtupraktikas.

Vaatame üle muudatused Töölepingu seaduses ja muudes töösuhet puudutavates seadustes ning räägime menetluses olevatest eelnõudest, mis kõik hakkavad olulisel määral mõjutama meie edasisi töösuhteid. Uutest muudatustest lähtuvalt teeme põhjalikult selgeks kõik töösuhte etapid alates lepingu sõlmimisest kuni selle lõppemiseni/ülesütlemiseni ja juhime tähelepanu neis peituvatele probleemsetele kohtadele. Sealjuures tutvustame uusimat kohtupraktikat, mis kohati seniseid arusaamu seadusest täiesti teistmoodi näitab. Meie koolitus on veebis, kus saab täpselt samamoodi küsimusi esitada nagu auditooriumikoolitustel, aga ei pea kohale sõitmiseks aega ja raha kulutama. Ja k

Sihtgrupp
Personalijuhid ja organisatsiooni töötajad, kelle tööülesandeks on personalitöö organiseerimine.

Kursuse sisu
1. MUUDATUSED TÖÖSEADUSTES
a. Seadusandluse muudatused

– muutuvtunnilepingud

– kollektiivlepingu seaduse muudatused

– Mida peab tööandja teadma uuest vanemapuhkuste regulatsioonist

– Töölepingu ülesütlemise piirangud

– Soolise võrdõiguslikkuse seaduse muudatused

b. TLS muudatused

– tööandja täiendavad kohustused töötajate teavitamisel töölepingu andmetest, kuidas ja kus kajastada
– katseaeg
– muud muudatused: ebasoodsa kohtlemise kaitse, töötaja õigus sobivatele töötingimustele, TL ülesütlemise  piirangud, puhkusetasu maksmise aeg, teise tööandja juures töötamine
– 01.09.2022 kaob 13-14a alaealiste tööle võtmisel nn ooteaeg

c. Riigikogu menetluses ootavad:

– Rikkumisest teavitaja kaitse seadus 504 SE
– Pühade ja tähtpäevade seadus ( riigipüha langemine puhkepäevale ) 514 SE
– Töölepingu seadus ( § 10 täiendamine-tähtajalised järjestikused lepingud ) 625 SE
– TTOS ja TLS ( tervisekontroll+TI täiendav kontroll alaealise töölevõtmisel ) 615 SE

2. MILLAL SÕLMIDA TÖÖLEPING, TÖÖVÕTU-, KÄSUNDUS- VM. VÕLAÕIGUSLIK TEENUSE OSUTAMISE LEPING


3. TÖÖLEPINGU SÕLMIMISE OLULISED NÜANSID

a. Millal on leping sõlmitud?

b. Tähtajalise lepingu a ja o

c. Proovipäevad vs katseaeg

d. Töötamise koht lepingus/kodukontor

e. Tööaja kokkulepped, summeeritud tööaeg

f. Töötasu kokkulepped


4. ÕIGUSKAITSEVAHENDID KOHUSTUSTE RIKKUMISEL

a. Hoiatus – millal, kuidas, teavitamine, tagajärjed

b. kahju hüvitamine, millisel määral, varalise vastutuse kokkulepe

c. tasaarvelduse tegemine


5. TÖÖLEPINGU LÕPPEMINE

a. Etteteatamise kohustus sõltuvalt alusest, selle kohustuse mittejärgimine

b. Korraline vs erakorraline ülesütlemine

c. Nõuded ülesütlemisavaldusele

d. Kuidas reageerida töötajapoolsele töölepingu erakorralise ülesütlemise avaldusele

e. Tööandja võimalused leping erakorraliselt üles öelda, sh.

– Koondamise protseduurid, koondatava valik

– Töötajapoolse rikkumise korral

f. Millised on tagajärjed, kui pooled „lepivad kokku” lepingu lõppemise aluses?

g. Kuidas/kas öelda tööleping üles rasedaga, lapsehoolduspuhkusel oleva, ajutiselt töövõimetu/puhkusel oleva/ põhjuseta puuduva töötajaga

h. Missuguseid hüvitisi peab tööandja maksma või milliseid on ta õigustatud nõudma lepingu lõppemisel


6. TÖÖLEPINGU ÜLESÜTLEMISE VAIDLUSTAMINE

a. Tähtajad, võimalikud nõuded

b. Kuidas toimida, kui töötaja on lepingu erakorraliselt üles öelnud, aga tööandja arvates alusetult

c. Mida ja kuidas vastata TVK-le või kohtule; kompromissi saavutamine


TEEMADE „ILLUSTREERIMISEKS” NÄITED TVK JA KOHTUPRAKTIKAST, SH.OLULISED RIIGIKOHTU LAHENDID.

Lektor
Thea Rohtla Rohtla Law Office partner / jurist, endine Tallinna ja Harjumaa Töövaidluskomisjoni juhataja


Hind

189.-
Lisandub käibemaks.

Koolituse maht
7 ak/h auditoorset tööd 

Päevakava
09.45-10.00 Registreerimine
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-14.00 Lõunapaus
14.00-16.30 Koolitus

Koolituse tulemusena osaleja:

-omab ülevaadet olulisematest muudatustest tööseadusandluses

-tunneb erinevate lepingute sõlmimise võimalusi ja vajadust

-tunneb töölepingu seaduse olulisemaid mõisteid

-tunneb töölepingu sõlmimise ja lõpetamise põhimõtteid ja tüüptingimusi

-teab kuidas korraldada kaugtöö tegemise võimalust

Hindamiskriteeriumid ja -meetodid:

Õpiväljundite saavutamist ei hinnata.

Soovi korral väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.

REGISTREERIMINE

Lisainformatsioon
Rävala 8, Tallinn
tel 620 76 76
info@koolitusekspert.ee
koolitusekspert.ee

Koolitaja

Thea Rohtla

Rohtla Law Office OÜ partner/jurist Thea Rohtla on pikaajalise staažiga jurist ja alates töövaidluskomisjonide moodustamisest neist ühe juhataja. Professionaalina töövaidluste alal on ta puutunud töösuhete lõpetamise teemaga kokku nii oma töös, kui olnud ka korduvalt esinejaks antud valdkonna eksperdina