Liigu sisu juurde

Personalitöö intensiivkursus / 2 päevane

Baaskoolitus

Koolituse eesmärk
Maailmas läbiviidud uuringute tulemustele tuginedes võib väita, et tulemuslikkust toetavate  personalijuhtimise praktikate rakendamine vähendab tööjõu voolavust ja suurendab tööviljakust, mõjudes sel moel ka finantstulemustele.

Koolitus on mõeldud inimestele, kes tegelevad personalitööga oma põhitöö kõrvalt või on sellega alles alustanud ning vajavad ülevaadet ja täiendavaid teadmisi. Kahepäevane koolitus aitab luua tervikpildi personalijuhtimise olemusest ja selle olulisematest valdkondadest.

Koolitus annab:

• ülevaate personalijuhtimise põhifunktsioonidest ja nõuandeid praktiliseks tegevuseks

• teadmised personali planeerimise põhimõtetest, praktilistest vahenditest töötajate värbamise ja valiku korraldamiseks

• oskuse eduka personalitööga maandada tööandja riske ja luua lisaväärtust

• kasulikke näiteid, kirjalikke materjale ja viiteid tööks personaliga ja enesearenduseks

Sihtgrupp

Personalijuhid ja organisatsiooni töötajad, kelle tööülesandeks on personalitöö

Kursuse sisu

Personalijuhtimise ja personalitöö olemus, põhimõtted ja funktsioonid.

Tööanalüüsi protsess ja selle läbiviimine organisatsioonis.

Ametijuhendite koostamise põhimõtted.

Personali planeerimine, tööjõu pakkumist mõjutavad tegurid.

Personali värbamine ja personali valiku protsess.

Töötajate adapteerimine.

Tulemuslik töökorraldus.

Töökorraldust ja tööjaotust reglementeerivad dokumendid (tööleping ja selle lisad).

Personalijuhtimiseks vajalikud õigusaktid.

Personaliarvestus.

Personali koolitamine ja arendamine.

Personali ja ametikohtade hindamine.

Töötajate motiveerimine ja tasustamise põhimõtted.

Töötajate parima potentsiaali tagamine ja personalitöö mõju organisatsioonile.

Kursuse tulemusena osaleja:

· mõistab personalijuhtimise vajadust ja rolli organisatsioonis
· teab töökorraldust reguleerivate dokumentide põhimõtteid
· tunneb personali planeerimise, värbamise, hindamise ja arendamise põhimõtteid
· tunneb personali motiveerimise ja tasustamise põhimõtteid
· oskab luua ja kasutada personalitööks vajalikku dokumentatsiooni

Hindamiskriteeriumid ja- meetodid:

Lõpetamise tingimuseks on osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest ning aktiivne osalemine rühmatöödes ja aruteludes.

Õpiväljundite hindamine toimub läbi praktiliste ülesannete lahendamise ja rühmatöödes osalemise.

Hindamine on mitteeristav. Kursuse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Õppevorm ja kasutatavad meetodid

Loeng, ühised arutelud, probleemülesannete lahendamine

Lektor
Inga Raud lektor, personalijuhtimine BA, sotsiaalteadused MA, Töökogemus koolitus- ja personalivaldkonnas aastast 2009, koolitusjuhtide kogu juhatuse liige

Päevakava
09.45-10.00 Registreerimine
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-16.00 Koolitus

Koolitus sisaldab
-koolituse
-õppematerjalid
-tunnistus
-kohvipausid

REGISTREERIMINE

Lisainformatsioon
Rävala 8, Tallinn
tel 620 76 76
info@koolitusekspert.ee
koolitusekspert.ee

Koolitaja

Inga Raud

lektor, personalijuhtimine BA, sotsiaalteadused MA, Töökogemus koolitus- ja personalivaldkonnas aastast 2009, koolitusjuhtide kogu juhatuse liige