VEEBISEMINAR: Tööõigus 2021. Praktika ja uued kohtulahendid 03.06.2021

189

Kategooria:

Koolituse eesmärk

Milline on tööõigus aastal 2021. Kiired muutused ühiskonnas toovad kaasa muutused töösuhetes. Paljud töötajad enam ei soovi kontoris istuda, vaid teha tööd pigem kodus või looduses. Kuidas aga korraldada kaugtöö tegemise võimalust? Millised on mujalt maailmast jõuliselt pealesuruvad uued töö tegemise vormid ja kas ning kuidas need sobituvad meie praegusesse õigusruumi? Mida uut on oodata töösuhetes ja tööõiguses, mida uut on ka viimasel ajal lisandunud ja milliseid probleeme on tööõiguses tekkinud.

Kindlasti vaatame üle muudatused Töölepingu seaduses ja muudes töösuhet puudutavates seadustes. Kordame üle kõik töösuhte etapid alates lepingu sõlmimisest kuni selle lõppemiseni/ülesütlemiseni. Sealjuures tutvustatakse uusimat kohtupraktikat, mis kohati seniseid arusaamu seadusest täiesti teistmoodi näitab. Et ebapiisav seadusetundmine kõige enam töövaidlustes näha on, räägime lahti Töövaidluse lahendamise seaduse ja kuidas selle alusel praktikas vaidlusi lahendatakse, lisaks räägime veel 01.07.2020 jõustunud isapuhkuse muudatusest, isa täiendavast vanemahüvitisest ja vanemahüvitise paindliku kasutamise võimalusest.

Koolituse sisu

 1. MUUDATUSED TÖÖSEADUSTES
 2. Töölepingu seadus (sh. isapuhkus)
 3. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (sh. tervisekontroll, psühhosotsiaalsed ohutegurid, leppetrahv TTOS nõuete rikkumisel)
 4. Kanded TÖR-is (sh. töötamise koht, ametikoht)
 5. Töövaidluse lahendamise seadus (sh. kompromissi kinnitamine)
 6. Soodustused töötajatele
 7. Oodatavad muudatused tööseadustes
 8. Uued töötamise vormid
 9. MILLAL SÕLMIDA TÖÖLEPING, TÖÖVÕTU-, KÄSUNDUS- VM. VÕLAÕIGUSLIK TEENUSE OSUTAMISE LEPING
 10. TÖÖLEPINGU SÕLMIMISE OLULISED NÜANSID, TÜÜPTINGIMUSED TÖÖLEPINGU KOKKULEPPENA
 11. Mida hinnata katseajal
 12. Tähtajalise lepingu a ja o
 13. Saladuse hoidmise ja konkurentsipiirangu kohustus – kuidas sätestada vastutus rikkumise puhuks
 14. Tööaja kokkulepped, summeeritud tööaeg
 15. Töötasu kokkulepped
 16. PUHKUSTE AJAKAVA, KUIDAS KAJASTADA VANEMAPUHKUSED, ÕPPEPUHKUS
 17. Kuidas toimida siis, kui ajakava ei koostatud/sinna jäid osa puhkuseid kandmata
 18. Isapuhkuse kasutamine
 19. Õppepuhkuse võimaldamine, taotlemine, keeldumine, edasilükkumine
 20. Õppepuhkuse tasustamine, täiendav õppepuhkus
 21. ÕIGUSKAITSEVAHENDID KOHUSTUSTE RIKKUMISEL
 22. Hoiatus – millal, kuidas, teavitamine, tagajärjed
 23. kahju hüvitamine, millisel määral, varalise vastutuse kokkulepe
 24. tasaarvelduse tegemine
 25. TÖÖLEPINGU LÕPPEMINE
 26. Etteteatamise kohustus sõltuvalt alusest, selle kohustuse mittejärgimine
 27. Korraline vs erakorraline ülesütlemine
 28. Nõuded ülesütlemisavaldusele
 29. Kuidas reageerida töötajapoolsele töölepingu erakorralise ülesütlemise avaldusele
 30. Tööandja võimalused leping erakorraliselt üles öelda, sh.

– Koondamise protseduurid, koondatava valik

– Töötajapoolse rikkumise korral

 1. Millised on tagajärjed, kui pooled „lepivad kokku” lepingu lõppemise aluses?
 2. Kuidas/kas öelda tööleping üles rasedaga, lapsehoolduspuhkusel oleva, ajutiselt töövõimetu/puhkusel oleva/ põhjuseta puuduva töötajaga
 3. Missuguseid hüvitisi peab tööandja maksma või milliseid on ta õigustatud nõudma lepingu lõppemisel
 4. TÖÖLEPINGU ÜLESÜTLEMISE VAIDLUSTAMINE
 5. Tähtajad, võimalikud nõuded
 6. Kuidas toimida, kui töötaja on lepingu erakorraliselt üles öelnud, aga tööandja arvates alusetult
 7. Mida ja kuidas vastata TVK-le või kohtule; kompromissi saavutamine

TEEMADE „ILLUSTREERIMISEKS” NÄITED TVK JA KOHTUPRAKTIKAST, SH.OLULISED RIIGIKOHTU LAHENDID.

Koolituse tulemusena osaleja:

-omab ülevaadet olulisematest muudatustest tööseadusandluses

-tunneb erinevate lepingute sõlmimise võimalusi ja vajadust

-tunneb töölepingu seaduse olulisemaid mõisteid

-tunneb töölepingu sõlmimise ja lõpetamise põhimõtteid ja tüüptingimusi

-tunneb töötasu, puhkusetasu maksmise ning puhkuste ajakava koostamise põhimõtteid

-teab kuidas korraldada kaugtöö tegemise võimalust

Hindamiskriteeriumid ja -meetodid:

Õpiväljundite saavutamist ei hinnata.

Soovi korral  väljastatakse osalemise kohta tõend

Lektor
Thea Rohtla 
Rohtla Law Office OÜ partner/jurist
Thea Rohtla on pikaajalise staažiga jurist ja alates töövaidluskomisjonide moodustamisest neist ühe juhataja. Professionaalina töövaidluste alal on ta puutunud töösuhete lõpetamise teemaga kokku nii oma töös, kui olnud ka korduvalt esinejaks antud valdkonna eksperdina.

Toimumise koht ja aeg
Koolitus toimub veebikeskkonnas kell 10-16.30.

Päevakava
09.45-10.00 Avame veebikeskkonna
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Paus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-14.00 Lõunapaus
14.00-16.30 Koolitus

Veebiseminar annab väga hea võimaluse osaleda koolitusel mugavalt üle kogu Eestimaa.

Anname osalejatele paroolid ja lingid, kust koolitusele siseneda 20 min enne koolituse algust. Samuti saadame väga mahukad õppematerjalid, mille saate soovi korral ka välja printida.
Tundide käigus saab esitada lektorile küsimusi!

Hind
189.-
Hinnale lisandub EV käibemaks!

Hin
nas sisaldub

– koolitus
– õppematerjalid
– tunnistus soovi korral

REGISTREERIMINE

Lisainformatsioon

Rävala 8, Tallinn
tel 620 76 76
www.etreening.ee