Liigu sisu juurde

Atlanto Arendus OÜ (edaspidi koolitusfirma) korraldab täiskasvanute tööalaseid täiendkoolitusi nii avalike kui asutusesiseste koolitustena.

Ülevaate pakutavatest koolitustest leiab koolituskalendrist.

Koolituste kestvus
Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit. Koolitusfirmal on õigus teha koolituste plaanis ja ajakavas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest koheselt.

Koolituste ajakava
10:00-11:30 loeng
11:30-11:45 kohvipaus
11:45-13:15 loeng
13:15-14:00 lõunapaus
14:00-15:30 loeng (8h koolituse puhul)
15:30-15:45 kohvipaus (8h koolituse puhul)
14:00-16:30 loeng (6h koolitus puhul)
15:30-17:00 loeng (8h koolituse puhul)

Koolitusele registreerumine ja koolituste tellimine
Kõikidele koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab meie kodulehe kaudu, e-posti või telefoni teel. Peale registreerumist saadetakse registreerumise kinnitus osavõtja e-posti aadressile. 
Ettevõttesiseste koolituste tellimisel tuleb koolitusfirmale edastada võimalikult täpne informatsioon koolituse eesmärgi, soovitud teemade, sihtgrupi, aja ja koha osas. 

Koolituste hinnad
Avalike koolituste hinnad leiab meie koolituskalendrist vajutades koolituse nime peale. Koolituse hind sisaldab auditoorset koolitust, õppematerjale, tunnistust, kohvipause ja lõunasööki.
Kui koolitus tellitakse ettevõttele, siis määratakse hind hinnapakkumisega ja ei ole avalik teistele osapooltele.
Koolitusfirma on käibemaksukohuslane ja hindadele lisandub 20% käibemaks. 

Koolituse eest tasumine
Koolituse eest tasumine toimub esitatud arve alusel pangaülekandega. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule peale kinnituse saamist paari päeva jooksul e-posti teel.
Palume arve tasuda arvel märgitud tähtajaks. Üldjuhul tasutakse arve enne koolituse algust kui ei ole koolitusfirmaga kokku lepitud teisiti.
Vajadusel ja vaid eelneval kokkuleppel on võimalik koolituse eest tasumine sularahas koolituse toimumise päeval. 
Maksetähtaja ületamisel 30 päeva ja/või hoolimata koolitusfirma poolsetest meeldetuletustest antakse tasumata arve edasi inkassofirmale edasiseks käitlemiseks.

Koolitusel osalemine
Koolitusele registreerunul palume koolitusele kohale tulla õigeaegselt, võimaluse korral vähemalt 15 minutit enne koolituse algust. Koolitusel osaleja teavitab, kui hilineb, ei saa osaleda või peab mingil põhjusel koolituselt varem lahkuma. 
Koolituse registreerimislehele allkirja andes palume kontrollida osaleja ees- ja perekonnanime, et koolitusfirmal oleks võimalik väljastada koolituse eduka läbimise järel korrektne tunnistus.
Tunnistusele kantakse ka osaleja isikukood. Seepärast palume registreerumisel teatada ka osaleja(te) isikukood(id).
Kui koolitusel osalenu kaotab talle väljastatud tunnistuse, siis ei väljastata talle uut tunnistust, vaid antakse tõend, mis tõendab koolitusel läbimist.

Ohutusalastel koolitustel osalemise korral märgitakse tunnistusele ka tunnistuse kehtivusaeg, mille lõppedes on osalejal kohustus uuendada oma teadmisi osaledes täiendkoolitusel.

Koolitusest loobumine
Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest kirjalikult teavitada koolitusfirmat hiljemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist.
Õigeaegsel teatamisel tagastatakse kliendi soovi korral kreeditarvega 100% koolituse tasust juhul, kui arve oli juba eelnevalt tasutud või registreeritakse klient järgmisele talle sobivale koolitusele.
Hilisema teatamise korral kreeditarvet ei vormistata.
Kui klient on registreerinud ennast koolitusele ja kinnitanud enda osalemist, aga ei ilmu koolitusele kohale ning ka ei teata vähemalt kolm päeva enne enda mitteilmumisest, siis kuulub tema poolt tasumisele 100% koolituse maksumusest.
Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata ja tunnistust ei väljastata.

Koolituse ärajäämine või edasilükkumine
Koolitusfirmal on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumist edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse sellest telefoni või e-posti teel hiljemalt kolmepäevase etteteatamisega.
Koolituse ärajäämisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses või kantakse soovi korral üle mõnele teisele koolitusele.

Täiendav info
Koolitusfirma vastutab koolituste korralduse ja lektorite kvalifikatsiooni eest, samuti koolitusprogrammi koostamise ja koolituste loengu osa kvaliteedi eest.
Koolitusfirma ei vastuta reisikoolituse puhul partnerite, vahendajate, reisi- ning majutusteenust pakkuvate firmade ja eraisikute teenuste kvaliteedi eest.
Koolitusfirma ei vastuta koolitusel osalejate tervisliku seisundi ja võimalike vigastute eest. 
Koolitusfirma ei vastuta koolitusel osalejate transpordikulutuste, ega muude koolitusele kohaletuleku vajalike kulude tekkimise eest.
Koolituste toimumise keel on eesti keel, kuid vastavalt klientide soovile korraldatakse koolitusi ka vene keeles.
Koolitusmaterjalide autoriõigused kuuluvad koolitusfirmale ja lektoritele.
Tekkivad vaidlused püütakse lahendada pooltevaheliste läbirääkimiste teel.